OBJEDNÁVKA

Pri objednaní konštelácie je veľmi dôležité zadanie definovať v rámci oficiálnych kompetencií objednávateľa. 

KTO SI MÔŽE KONŠTELÁCIU OBJEDNAŤ

 • Každý, kto má zodpovednosť za firmu (už existujúcu alebo v príprave), za tím, oddelenie, živnosť, projekt, produkt, úlohu (napr. vstúpiť na nový trh, ukončiť obchodný spor alebo konflikt), akciu, proces, kampaň, neziskovú organizáciu, klub, transakciu, alebo ich časť - a chce vidieť, ako veci efektívne pripraviť, ako znížiť riziká a zvýšiť pravdepodobnosť úspechu, vedieť čo sa deje pod povrchom a ako ľahšie dosiahnuť svoje ciele.
 • Ako fyzická osoba si môže konšteláciu objednať každý človek, ktorý dosiahol vek 18 rokov - na postavenie firemnej konštelácie nemusíte mať existujúcu firmu, stačí vám zámer firmu založiť a rozbehnúť.
 • Za právnickú osobu môže objednať konšteláciu ktokoľvek, pričom obsah a rozsah zadania musí byť v súlade s kompetenčným poriadkom danej firmy a právomocami objednávateľa.
 • Zadanie alebo cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, môžete tiež definovať len v rámci vašich oficiálnych kompetencií - napríklad vedúca/vedúci oddelenia si môže zadať len tému, ktorá sa týka jeho oddelenia, a nemôže riešiť témy, ktoré patria do kompetencie jej/jeho nadriadených.
 • Zadanie týkajúce sa celej firmy si môže zadať len riaditeľ/ka, konateľ/ka, predsedkyňa/predseda alebo člen/ka predstavenstva, pričom je nutné stále rešpektovať reálne kompetencie (napr. člen/ka predstavenstva zodpovedná/ý za predaj si nemôže zadať tému, ktorá spadá do kompetencie členky/člena prestavenstva ktorá/ý má zodpovednosť za výrobu a pod.).
 • Pri kumulovaných pozíciách - keď je človek zároveň majiteľ/ka, štatutár/ka aj riaditeľ/ka - je možné zadanie definovať v zmysle všetkých pozícií. Detaily je vždy nutné prediskutovať individuálne - kontaktujte ma, ak máte otázky.
 • Ak si chcú konšteláciu objednať naraz viacerí ľudia - napr. majitelia firmy, manželia v prípade rodinnej firmy, alebo členovia vedenia firmy - je to možné, ale je nutné stanoviť jednu zodpovednú osobu, ktorá potvrdí finálne zadanie a bude konšteláciu rozostavovať.
 • Zadanie týkajúce sa vlastníckeho podielu si môže zadať len majiteľ/ka alebo zástupca investora - zadanie nemôže prekročiť kompetencie daného vlastníka v rámci stanov, spoločenskej zmluvy, akcionárskej zmluvy, a ďalších platných firemných dokumentov, ani nijako zasahovať do práv iných vlastníkov.
 • Na postavenie konštelácie vo firme nie je vhodná prítomnosť zamestnancov ani iných osôb, ktoré nenesú zodpovednosť podobnú tej, ktorú nesia objednávateľ/ka

Prípadné ďalšie otázky vám zodpoviem telefonicky alebo osobne:

AKO DEFINOVAŤ ZADANIE

 • Jednoducho - ako výsledok, ktorý chcete dosiahnuť. Konštelácia vám ukáže skryté vplyvy, vzorce a vzťahy, ktoré výsledok ovplyvňujú, a čo s nimi môžete v rámci vašich kompetencií urobiť.
 • Pri zadaní malého rozsahu (1 konštelácia na otvorenom workshope) si za cca 30-45 minút prejdeme kľúčové informácie o firme a vašich cieľoch, ktoré potrebujem na postavenie 1 konštelácie.
 • Pri zadaní väčšieho rozsahu (pre 2 a viac konštelácií) je spolu s definovaním cieľov potrebné prejsť relevantné informácie o firme a jej histórii - obsah a rozsah potrebných informácií vždy vychádza z vášho zadania, a ktorých ľudí alebo častí firmy sa týka. Väčšinu informácií viete zo skúseností zodpovedať okamžite, časť môže byť potrebné pripraviť a prejsť na ďalšom stretnutí alebo stretnutiach, podľa rozsahu zadania.

KONŠTELÁR

POSTUP OBJEDNANIA

Postup: 1 firemná konštelácia:

(individuálka alebo otvorený workshop)

 1. Prvý kontakt: Kontaktujte ma s otázkami a návrhom termínov na osobné stretnutie v Bratislave, na ktorom si prejdeme vaše zadanie a očakávania od konštelácie.
 2. Úvodné osobné stretnutie: Na osobnom stretnutí preberieme rámcovo vaše ciele, zadanie, očakávania na výstupy z konštelácie, základné informácie o firme/situácii, predpokladaný obsah a rozsah konštelácie. Odpoviem vám na otázky týkajúce sa zadania, konštelácie a podmienok spolupráce, požadovaných informácií, potenciálnych výstupov a prínosov, a možných termínov. Cenník pre 1 konšteláciu nájdete na stránke ceny. Akonáhle potvrdíte Váš záujem a predbežne dohodneme miesto a termín, predbežne zabezpečím dohodnuté miesto (záväzne ho potvrdím po úhrade platby).
 3. Dohoda o ochrane informácií: Pokiaľ mi budete poskytovať dôverné informácie, v prípade vášho záujmu podpíšeme dohodu o ochrane informácií v rozsahu a štandarde, ktorý používam pre strategické poradenstvo, získanie investora a predaj firmy.
 4. Objednávka: V zmysle dohodnutých podmienok spolupráce mi pošlete záväznú objednávku so všetkými náležitosťami. 
 5. Zálohová faktúra a platba: Na základe vystavenej zálohovej faktúry uhradíte cenu prevodom na účet Systemios s.r.o.
 6. Objednávka miestnosti, pri workshope vypísanie termínu workshopu: Po pripísaní platby na účet záväzne objednám na dohodnutý deň a čas seminárnu miestnosť, v prípade workshopu priebežne propagujem workshop a objednám komparzistov, pokiaľ budú potrební. 
 7. Stavanie konštelácie: V dohodnutý deň a čas postavíme vašu konšteláciu (bez alebo s komparzistami). Počas alebo po stavaní Vám budem priebežne odpovedať na otázky.
 8. Vyúčtovacia faktúra: V zmysle dohodnutých podmienok vystavím vyúčtovaciu faktúru.
 9. Dodatočné otázky a odpovede: Po postavení konštelácie som vám priebežne k dispozícii s odpoveďami na prípadné otázky. 

Postup: 2 až 4 firemné konšteláci: 

(anonymné konštelácie s komparzistami)

 1. Prvý kontakt: Kontaktujte ma s otázkami a návrhom termínov na osobné stretnutie v Bratislave, na ktorom si prejdeme vaše zadanie a očakávania od konštelácie.
 2. Úvodné osobné stretnutie: Na osobnom stretnutí preberieme rámcovo vaše ciele, zadanie, očakávania na výstupy z konštelácie, základné informácie o firme/situácii, predpokladaný obsah a rozsah konštelácie. Odpoviem vám na otázky týkajúce sa zadania, konštelácie a podmienok spolupráce, požadovaných informácií, potenciálnych výstupov a prínosov, možných termínov a ceny. V prípade väčšieho zadania je potrebných viac informácií, preto vám na prvom stretnutí poviem predbežný cenový rozsah, a finálnu cenu dohodneme po spresnení zadania a poskytnutí informácií o firme.
 3. Dohoda o ochrane informácií: Ak mi budete poskytovať dôverné informácie, v prípade vášho záujmu podpíšeme dohodu o ochrane informácií v rozsahu a štandarde, ktorý používam pre strategické poradenstvo, získanie investora a predaj firmy.
 4. Detailné informácie o zadaní a o firme: Na základe našej predbežnej dohody vám pošlem zoznam otázok, ktoré potrebujeme počas prípravy spolu prediskutovať. Otázky mi pošlete písomne alebo ich prejdeme osobne. Citlivé, vysoko dôverné informácie mi vždy odovzdávate osobne.
 5. Ponuka ceny a termínu: Na základe dodaných informácií a vašej a mojej dostupnosti si odsúhlasíme obsah a rozsah konštelácie, účastníkov (ak sa zúčastnia napr. dvaja spoločníci), miesto (vždy podľa dostupnosti konkrétnej seminárnej miestnosti v danom termíne), termín a cenu. Cena pre viac konštelácií je vždy individuálna - závisí od obsahu a rozsahu prípravy, zadania, počtu komparzistov a počtu konštelácií. 
 6. Objednávka: V zmysle dohodnutých podmienok spolupráce mi pošlete záväznú objednávku so všetkými náležitosťami. 
 7. Zálohová faktúra a platba: Na základe vystavenej zálohovej faktúry uhradíte cenu prevodom na účet Systemios s.r.o.
 8. Objednávka miestnosti a komparzistov: Po pripísaní platby na účet záväzne objednám na dohodnutý deň a čas seminárnu miestnosť a potrebný počet komparzistov
 9. Priebežné otázky a nové informácie: Pri zadaniach väčšieho rozsahu počas prípravy bežne prídu nové, relevantné informácie, prípadne môžete mať dodatočné otázky. Všetky prejdeme osobne na 1-3 stretnutiach, ich výsledkom môže byť korekcia, rozšírenie alebo zúženie zadania.
 10. Stavanie konštelácií: V dohodnutý deň a čas postavíme dohodnutý počet konštelácií s komparzistami. Počas alebo po stavaní Vám budem priebežne odpovedať na okamžité otázky.
 11. Vyúčtovacia faktúra: V zmysle dohodnutých podmienok vystavím vyúčtovaciu faktúru, v prípade zmeny rozsahu a ceny prebehnú príslusné platby.
 12. Dodatočné otázky a odpovede: Po postavení konštelácie som vám priebežne k dispozícii s odpoveďami na prípadné otázky. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky alebo záujem o spoluprácu, pošlite mi správu, obratom Vám odpoviem:

>